Báo cáo kết quả tăng vốn

Categories

Báo cáo kết quả tăng vốn

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Fiditour

Công ty cổ phần Fiditour kính gửi Báo cáo kết quả tăng vốn đến Quý Cổ đông.

Quý cổ đông vui lòng truy cập thông tin bên dưới để xem chi tiết:

1. Báo cáo kết quả tăng vốn

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu:  https://drive.google.com/file/d/1Mal79iQQeb0k7VQalaawt-NkUfcRcGqx/view?usp=sharing)

2. Biên bản họp HĐQT

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1CBmKDoz5pNv_g44MqRUs_2z9vKp0Zng4/view?usp=sharing)

3. Nghị quyết HĐQT

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/16ggXn-SKzYosh05ByILUV9n_LZ2LAGge/view?usp=sharing)

Trân trọng cảm ơn,

Công ty cổ phần Fiditour.

Table of Contents