Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/10/2019

Categories

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/10/2019

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Fiditour

Công ty Cổ phần Fiditour xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/10/2019

  1. Biên bản Kiểm phiếu

Quý cổ đông vui lòng truy cập link xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/18v8tLmbxyIyO3fcoJUBoMy04oYFyIm31/view?usp=sharing

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ

Quý cổ đông vui lòng truy cập link xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1Gsb4F5HdniTe9cB9Rg5nku29Y6fK-DD7/view?usp=sharing

Trân trọng cảm ơn,

Công ty cổ phần Fiditour

Table of Contents