BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 15/06/2021

Categories

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 15/06/2021

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Fiditour

Trên cơ sở Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Theo thông báo ngày 15/06/2021 và Buổi kiểm phiếu của Các Thành viên HĐQT- Thành viên BKS ngày 01/07/2021, Công ty Cổ phần Fiditour xin gửi đến Quý cổ đông Biên bản kiểm phiếu và Nghị Quyết ĐHĐCĐ.

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm sau đây để biết thêm chi tiết:

1. Biên bản kiểm phiếu

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại link: https://drive.google.com/file/d/13jaY1aclmZRCpuk-ZLLtdHB2NXCZMYMe/view?usp=sharing

2. Nghị Quyết ĐHĐCĐ

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại link: https://drive.google.com/file/d/1CRhF0VPKVCRzQJa08pIJ3J56uL40Kx-j/view?usp=sharing

Trân trọng cảm ơn,

Công ty cổ phần Fiditour.

———-

Table of Contents