BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Categories

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục
 1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020
  Vui lòng truy cập link:
  https://drive.google.com/file/d/1Ql6OfVQrIw9ut7pOkvd51q3PdK_O7p9a/view?usp=sharing

 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020
  Vui lòng truy cập link:
  https://drive.google.com/file/d/1a0BhzbP9l4s9YiIUWd5f_3UaAcDE8QcR/view?usp=sharing

 3. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
  Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1bsJE5cZoJH3DaA0gLnUJ9zRw4EXoxnnf/view?usp=sharing

 4. Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
  Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/17GOIJ4X0iev_hMlGRrUcYwrJ6Tt33Ty5/view?usp=sharing

 5. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS
  Vui lòng truy cập link:
  https://drive.google.com/file/d/1ARKk_nGDU_XzxDAEdH2mjJp53Ckqd09n/view?usp=sharing

 6. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
  Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1ZZKE4WVZkMWpiY3y5iCvxyWXfX2P4W_n/view?usp=sharing

Table of Contents