BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Categories

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục
 1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020
  Vui lòng truy cập link:
  https://drive.google.com/file/d/1uuQqqXJXzQqvI4QQKxHYy-SdwYuodwAI/view?usp=sharing

 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020
  Vui lòng truy cập link:
  https://drive.google.com/file/d/1YN9_gpj1VvI0ui3-dKWeKktkIsyJAjDq/view?usp=sharing

 3. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
  Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/drive/folders/1nZHBMl3DEaFlmxugmbpu2XZFNOS8qK6L?usp=sharing

 4. Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
  Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1Vvz3O4nN-3Mwp6pUdm9k2qIPhWm5799W/view?usp=sharing

 5. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS
  Vui lòng truy cập link:
  https://drive.google.com/file/d/1BMt1nZ_lHXqdyENZ8Jsbo4EjzHiR1th2/view?usp=sharing

 6. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
  Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1W66Qx7NElU8zmKWPgDdsUZvgHAluhWTa/view?usp=sharing

Table of Contents