BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Categories

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục
 1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021
  Vui lòng truy cập link:
  https://drive.google.com/file/d/1w37TMI4O0UluxcRIOsi-GVIsFsupY20H/view?usp=sharing
 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021
  Vui lòng truy cập link:
  https://drive.google.com/file/d/1COi0rEFE4_RaLQFTu8PIKUHHmb4kJSsW/view?usp=sharing
 3. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên 2021
  Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1pL4BMfsI0gRRt-233i0IIQmUF9UB44qR/view?usp=sharing
 4. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
  Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1sGpJSyOWAjNJnDbeiBV2JJFAeixSAz6H/view?usp=sharing
 5. Danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
  Vui lòng truy cập link:
  https://drive.google.com/file/d/1xGSxigs8vwIFB4ArvJKwJ7nYrnwkicC2/view?usp=sharing
 6. Quy chế quản lý cổ đông
  Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1CgK80M6Y6BoDVWLlwU8qPNPRzfXRlw15/view?usp=sharing
 7. Quy chế quản trị nội bộ
  Vui lòng truy cập link:
  https://drive.google.com/file/d/1YK2bGW21CI7CuYOOPXIqWbnyMOdrIXC5/view?usp=sharing
 8. Điều lệ
  Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1s6yTDvaDLgmvGSieVE8gvDMXsItJu_Fx/view?usp=sharing
 9. Tờ Trình ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021
  Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1c4IyN8RwDPw4gBIPYGY7rBInoLsru0oJ/view?usp=sharing

Trân trọng

Table of Contents