BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Categories

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục
 1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021
  Vui lòng truy cập link:
  https://drive.google.com/file/d/1Ql6OfVQrIw9ut7pOkvd51q3PdK_O7p9a/view?usp=sharing
 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021
  Vui lòng truy cập link:
  https://drive.google.com/file/d/1a0BhzbP9l4s9YiIUWd5f_3UaAcDE8QcR/view?usp=sharing
 3. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên 2021
  Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1bsJE5cZoJH3DaA0gLnUJ9zRw4EXoxnnf/view?usp=sharing
 4. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
  Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/17GOIJ4X0iev_hMlGRrUcYwrJ6Tt33Ty5/view?usp=sharing
 5. Danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
  Vui lòng truy cập link:
  https://drive.google.com/file/d/1ARKk_nGDU_XzxDAEdH2mjJp53Ckqd09n/view?usp=sharing
 6. Quy chế quản lý cổ đông
  Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1ZZKE4WVZkMWpiY3y5iCvxyWXfX2P4W_n/view?usp=sharing
 7. Quy chế quản trị nội bộ
  Vui lòng truy cập link:
  https://drive.google.com/file/d/1ARKk_nGDU_XzxDAEdH2mjJp53Ckqd09n/view?usp=sharing
 8. Điều lệ
  Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1ZZKE4WVZkMWpiY3y5iCvxyWXfX2P4W_n/view?usp=sharing
 9. Tờ Trình ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021
  Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1ZZKE4WVZkMWpiY3y5iCvxyWXfX2P4W_n/view?usp=sharing

Table of Contents