BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

Categories

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục
 1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022
  Vui lòng truy cập link:
  https://drive.google.com/file/d/13C0h0vl3BzjUWawlthzNhUnel_7l7ix0/view?usp=sharing
 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
  Vui lòng truy cập link:
  https://drive.google.com/file/d/1-imjOqeH23OhMTKM75asz__WqEPd54i3/view?usp=sharing
 3. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
  Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/15P4tMNr6FZ_IQXBLHiGyzh0_Ozb1-ta1/view?usp=sharing
 4. Danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
  Vui lòng truy cập link:
  https://drive.google.com/file/d/1ARKk_nGDU_XzxDAEdH2mjJp53Ckqd09n/view?usp=sharing
Table of Contents