Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Categories

Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục

Kính gửi Quý Cổ đông văn bản về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Chi tiết văn bản được đính kèm tại link: https://drive.google.com/file/d/1UD2fATjR78eh_b6jyeEi3iVz8fq6aHAn/view?usp=sharing

Trân trọng.

Table of Contents