TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Categories

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục

Tài liệu liên quan, xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết:

I. Hồ sơ dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020:

 1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
  (Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/drive/folders/1mY5aePX5BL1r5_sUzWt3Qc_tiqZzaxnr?usp=sharing)
 2. Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
  (Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1YFi_BAPYRWNKiOV05mrEaWyyr-QG0DHI/view?usp=sharing)
 3. Thể lệ làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020
  (Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1VzieN1X7nSo1DkW6Rax95jaiq-9Kclb8/view?usp=sharing)
 4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
  (Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1D4VotHI6ZT6A2QH3DIyG8Wlrrm3LtCaU/view?usp=sharing)
 5. Phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
  (Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1Qu3x6ACrMI5V6Fd5XPhihxsaCRgk4i-9/view?usp=sharing)

II. Tài liệu các Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo hạng mục đầu tư tại ĐHĐCĐ thường niên 2020

 1. Báo cáo hạng mục Đầu tư – Vận hành năm 2019
  (Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/18Feg05Mzk0kLO8kO3f2VdB9i_t6fCED7/view?usp=sharing)
 2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
  (Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1x10Vd-qYOznBhJJYnSb3gJbANpz_rE6V/view?usp=sharing)
 3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2020
  (Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1yjynhSOha1Txe0_9kuZYCXkST-xSy6N-/view?usp=sharing)
 4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2020
  (Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1To-19JIknR_I-NVDouNkzYMGg9l_b7RW/view?usp=sharing)

III. Các tờ trình tại của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2020

 1. Tờ trình số 1 về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020
  (Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/18hqQMCY9vVqlc2D5GqdZLAmMkzd1ZFcr/view?usp=sharing)
 2. Tờ trình số 2 về báo cáo hủy đăng ký công ty đại chúng và hủy niêm yết
  (Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1Sh14GnWST0TLj3g34qZhoqpMvt9q8bgo/view?usp=sharing)
 3. Tờ trình số 3 về phương án tăng vốn
  (Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1EVMO7BsGNeOZVkldiY1nDNTpd27BSoZs/view?usp=sharing)
 4. Tờ trình số 4 về miễn nhiệm và bầu thành viên BKS
  (Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/11R7aDMAq7Pa3cg3S83FxmvyFJlSol1EN/view?usp=sharing)
 5. Tờ trình số 5 về miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT
  (Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1pzS7UeminYqxKt-CFxCHi2njHXmdXzFB/view?usp=sharing)

IV. Các Báo cáo và Phương án của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2020

 1. Báo cáo kinh doanh 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
  (Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1oKa5B6UeiRDGB5hgmn2IFNhtGxIjfWte/view?usp=sharing)
 2. Báo cáo của HĐQT tại HĐCĐ thường niên 2020
  (Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1uHGxMPuSUeUEojtRz9eDv8l1eJM6yShW/view?usp=sharing)
 3. Báo cáo của BKS tại HĐCĐ thường niên 2020
  (Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/169lzrC9EhfR_1nK2Mjr8hOViNrfC57rb/view?usp=sharing)
 4. Báo cáo hủy Đại chúng và hủy niêm yết
  (Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1RZiqsZRVjcF6UfYasMZsAo83L3QvVzWL/view?usp=sharing)
 5. Phương án tăng vốn điều lệ
  (Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/13AfB2F6oKZOodYRPS1JLmppQrRU6OQAD/view?usp=sharing)

V. Tài liệu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/drive/folders/1qOpLYaE-xcKENmjWzKh3TEVAvfcodbnv?usp=sharing

VI. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020:

 1. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020
  (Vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1WVMzIAHYxjUrokgB05PTtwMYBdFILaqW/view?usp=sharing)
Table of Contents