TÀI LIỆU TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Lần 2)

Categories

TÀI LIỆU TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Lần 2)

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Fiditour trân trọng gửi đến toàn thể Quý cổ đông tài liệu về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 như sau:

Thông báo mời họp:  https://drive.google.com/file/d/1QSwBCl61xFZU5jcVP_ESfyjx_W0ZMGU1/view?usp=sharing

Tài liệu họp: 

 1. Danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2022: https://drive.google.com/file/d/1ce2LK5_DJceulDGVhDICzxMxX-tb-CXW/view?usp=sharing
 2. Dự thảo nghị quyết: https://drive.google.com/file/d/13v4gEfjYtD3wXm0S4IjHviEQn6PZZyaq/view?usp=sharing
 3. Phiếu đăng ký tham dự: https://drive.google.com/file/d/1y_Bgx-cFT1NgO08ARP2wxBOpdOR7CT5W/view?usp=sharing
 4. Phiếu biểu quyết: https://drive.google.com/file/d/1UvThERbTh0me27XgBCBgTtR2XxRAx6yf/view?usp=sharing
 5. Dự thảo chương trình họp: https://drive.google.com/file/d/1dVRjpwoY1mnakmnRwv4vOhZNXyWMAaoK/view?usp=sharing
 6. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021: https://drive.google.com/file/d/1xRVf6qMXHnEOUAA9F8As5A3A3IBrk8tW/view?usp=sharing
 7. Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán: https://drive.google.com/drive/folders/1G_0YmOMx3NUFA8OdEf5XEWQpsuj_l86C?usp=sharing
 8. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ 2021: https://drive.google.com/file/d/1lNGwTHP0s72QIc7406c9lb69VBYkrnj2/view?usp=sharing
 9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020: https://drive.google.com/file/d/1kDVC80_U0N3jUq7ZLhxN3cV94LO6Oj4t/view?usp=sharing
 10. Lấy ý kiến thông qua việc Công ty không chia cổ tức năm 2020: https://drive.google.com/file/d/1SD0rudw1PPvBhK_T6p0s7Sj3EtX6tII9/view?usp=sharing
 11. Lấy ý kiến thông qua việc Thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty: Địa chỉ cũ: 127 – 129 – 129A Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.   Địa chỉ mới: 130 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh: https://drive.google.com/file/d/1ID4IRK3weazQs9sbCpehVEdLL3LYsFr3/view?usp=sharing
 12. Lấy ý kiến thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty: https://drive.google.com/drive/folders/1o6kRn7q-VyzldfxqG-DBgEJEJT7KdpZZ?usp=sharing
 13. Lấy ý kiến thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay thế Quy chế quản trị nội bộ hiện hành: https://drive.google.com/drive/folders/1lCBYqfMuEBWlcxPPFVi1pVXH7wmBeLR2?usp=sharing
 14. Lấy ý kiến thông qua việc ban hành Quy chế quản lý cổ đông: https://drive.google.com/drive/folders/184-uv-qx5B6fediopq13zXqRqtdSiks5?usp=sharing
 15. Lấy ý kiến thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021: https://drive.google.com/file/d/1w9_7zmBXBi9m2mxwx9XZJM1B98aoCxzK/view?usp=sharing
 16. Báo cáo tiến trình tranh chấp liên quan việc góp vốn giữa Công ty & Công ty cổ phần Lữ hành Fiditour, tranh chấp liên quan Mặt bằng Nguyễn Huệ giữa Công ty và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV: https://drive.google.com/file/d/1UukjVavSDar3v08nOXmENZCCFZxSntGn/view?usp=sharing
 17. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại Hội ký ban hành toàn văn, chịu trách nhiệm chỉ đạo thi hành Nghị quyết ĐHĐCĐ. HĐQT, Đại diện pháp luật cùng các cá nhân/phòng ban liên quan chịu trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Chủ tịch HĐQT thi hành Nghị quyết. (nội dung chi tiết như Dự thảo:  https://drive.google.com/file/d/1ugOr5cFLo9Ym_dUi00x3H2C7LqeiUOt_/view?usp=sharing )

Trân trọng kính chào!

Table of Contents