TÀI LIỆU TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Categories

TÀI LIỆU TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Fiditour trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 như sau (Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo Thông báo mời họp tại link https://drive.google.com/file/d/13npTa1SY6nD1L8xIKE49ZvzQhJD8FZX5/view?usp=sharing)

1.       Thời gian Đại hội: 9 giờ 00 phút – Thứ tư, ngày 16/02/2022 (Từ 8h00 đến 9h00 tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông).

2.      Địa điểm tổ chức: Khách sạn Cicilia Sài Gòn – 12D CMT8, phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.

3.       Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Fiditour theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/01/2022 (Vui lòng tham khảo tài liệu tại link: https://drive.google.com/file/d/1RXr5Q9YFveBQccy8dbuQdcFlo2l3jmwU/view?usp=sharing).

4.       Nội dung Đại hội:

Nội dung 01Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021 (nội dung chi tiết như dự thảo Báo cáo tại link: https://drive.google.com/file/d/1xRVf6qMXHnEOUAA9F8As5A3A3IBrk8tW/view?usp=sharing)
Nội dung 02Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (nội dung chi tiết như Báo cáo tại Link https://drive.google.com/drive/folders/1G_0YmOMx3NUFA8OdEf5XEWQpsuj_l86C?usp=sharing)
Nội dung 03Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 (nội dung chi tiết như Dự thảo Báo cáo tại link: https://drive.google.com/file/d/1lNGwTHP0s72QIc7406c9lb69VBYkrnj2/view?usp=sharing)  
Nội dung 04Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (nội dung chi tiết như Dự thảo Báo cáo tại link: https://drive.google.com/file/d/1kDVC80_U0N3jUq7ZLhxN3cV94LO6Oj4t/view?usp=sharing)  
Nội dung 05Lấy ý kiến thông qua việc Công ty không chia cổ tức năm 2020  (nội dung chi tiết như Dự thảo Tờ trình tại link: https://drive.google.com/file/d/1SD0rudw1PPvBhK_T6p0s7Sj3EtX6tII9/view?usp=sharing)
Nội dung 06Lấy ý kiến thông qua việc Thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty: Địa chỉ cũ: 127 – 129 – 129A Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chị Minh.   Địa chỉ mới: 130 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.   (nội dung chi tiết như Dự thảo Tờ trình tại link: https://drive.google.com/file/d/1ID4IRK3weazQs9sbCpehVEdLL3LYsFr3/view?usp=sharing)
Nội dung 07Lấy ý kiến thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (nội dung chi tiết như Dự thảo Tờ trình tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1o6kRn7q-VyzldfxqG-DBgEJEJT7KdpZZ?usp=sharing)  
Nội dung 08Lấy ý kiến thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay thế Quy chế quản trị nội bộ hiện hành (nội dung chi tiết như Dự thảo Tờ trình tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1lCBYqfMuEBWlcxPPFVi1pVXH7wmBeLR2?usp=sharing)  
Nội dung 09Lấy ý kiến thông qua việc ban hành Quy chế quản lý cổ đông (nội dung chi tiết như Dự thảo Tờ trình tại link: https://drive.google.com/drive/folders/184-uv-qx5B6fediopq13zXqRqtdSiks5?usp=sharing
Nội dung 10Lấy ý kiến thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021 (nội dung chi tiết như Dự thảo Tờ trình tại link: https://drive.google.com/file/d/1w9_7zmBXBi9m2mxwx9XZJM1B98aoCxzK/view?usp=sharing)
Nội dung 11Báo cáo tiến trình tranh chấp liên quan việc góp vốn giữa Công ty & Công ty cổ phần Lữ hành Fiditour, tranh chấp liên quan Mặt bằng Nguyễn Huệ giữa Công ty và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (nội dung chi tiết như Dự thảo Báo cáo tại link: https://drive.google.com/file/d/18FIQMtsptCqxJJ1j-gGZRs8r3OPpy9lI/view?usp=sharing)
Nội dung 12Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại Hội ký ban hành toàn văn, chịu trách nhiệm chỉ đạo thi hành Nghị quyết ĐHĐCĐ. HĐQT, Đại diện pháp luật cùng các cá nhân/phòng ban liên quan chịu trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Chủ tịch HĐQT thi hành Nghị quyết. (nội dung chi tiết tại link: https://drive.google.com/file/d/1ugOr5cFLo9Ym_dUi00x3H2C7LqeiUOt_/view?usp=sharing)

Các tài liệu khác (nội dung chi tiết như files đính kèm tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1VQCgd4JkZ5igxLwEAHHqSEFUMVwjzgvZ?usp=sharing )

Trân trọng kính chào!

Table of Contents