TÀI LIỆU TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Categories

TÀI LIỆU TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Fiditour trân trọng gửi đến toàn thể Quý cổ đông tài liệu về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 như sau:

Thông báo mời họp: https://drive.google.com/file/d/1n_MrDvLjS7AJ9D3kU_NJlwHlrva5Wo5Q/view?usp=sharing

Tài liệu họp: 

 1. Danh sách cổ đông chốt đến ngày 17/06/2022 https://drive.google.com/file/d/1l50naRVPnAzIdv_NJiSqaypRgvmGq858/view?usp=sharing
 2. Dự thảo nghị quyết: https://drive.google.com/file/d/1n_P_v41BAgeqCBvFc-aFtNirMXzhTE1i/view?usp=sharing
 3. Phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ 2022: https://drive.google.com/file/d/1Bs41_5YCCUjCK7Ustu0aKftqfzrcWUjV/view?usp=sharing
 4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2022: https://drive.google.com/file/d/16SJQ94oQNM4g5uyrEl5jnik4m2sG9TK7/view?usp=sharing
 5. Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ 2022:  https://drive.google.com/file/d/16lQYfBvDG4jV8Qw4ItAA8WJwSE06Rkug/view?usp=sharing
 6. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022: https://drive.google.com/file/d/1YTodzvHfdECdOKh9bYqMc6MezYoc6M0O/view?usp=sharing
 7. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021: https://drive.google.com/file/d/1rGBqTPPck8D_02B0nQ2tv0pdwLgR9zAf/view?usp=sharing
 8. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ 2022: https://drive.google.com/file/d/1K58OoifOWWFdhBTatq-yeek_oddoRP-F/view?usp=sharing
 9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2022https://drive.google.com/file/d/1n8SWU4pbjZGNpCi0JrhCekl_vYg77ptG/view?usp=sharing
 10. Tờ trình chia cổ tức tại ĐHĐCĐ 2022https://drive.google.com/file/d/1ep2FQotJmMjUVxc4ULZEXgUMk4T3FDP0/view?usp=sharing
 11. Tờ trình thi hành nghị quyết ĐHĐCĐ 2022:   https://drive.google.com/file/d/1Skb8a0tQX3zuTRAS5lWJs-YbFr8bg0Cm/view?usp=sharing
 12. Thẻ biểu quyết ĐHĐCĐ 2022:
  https://drive.google.com/file/d/1MuKqsLVIm5RR1zed7_rQMxPox3bKhO55/view?usp=sharing
 13. Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ 2022: https://drive.google.com/file/d/1eWUtIaXCZajB-iTbDQ_JjCnZygIsWQim/view?usp=sharing

Trân trọng kính chào!

Table of Contents