TÀI LIỆU VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY CP FIDITOUR ĐỢT 2

Categories

TÀI LIỆU VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY CP FIDITOUR ĐỢT 2

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục

1.Thông báo chào bán cổ phần đợt 2

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/16TA11V4cO2-1IAh8cpSAK6Sm2fXg9-mh/view?usp=sharing)

2. Giấy chuyển nhượng quyền mua

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1ieC1BSmHnbWs7nw6-VFex1JePQgo-LZ8/view?usp=sharing)

3. Giấy đăng ký mua cổ phần

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1w5yU34yzCTSRV0AVEBQ1YQAkoS8-yff5/view?usp=sharing)

4. Xác nhận không thực hiện quyền mua cổ phần

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1PLCa_HdR8VZxkcE4oyUmiIgIvhG6T9rT/view?usp=sharing)

 

 

Table of Contents