TÀI LIỆU VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY CP FIDITOUR ĐỢT 2

Categories

TÀI LIỆU VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY CP FIDITOUR ĐỢT 2

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục

1.Thông báo chào bán cổ phần đợt 2

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1O3zxiMGBUVDstL60CuNFbFEiNpYjh_I8/view?usp=sharing)

2. Giấy chuyển nhượng quyền mua

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/15KykTzWN3vDsvyJp6ehIFCiVh7aE0Cb1/view?usp=sharing)

3. Giấy đăng ký mua cổ phần

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1MISBFkVmogoVmxReP57-RAg0ozkSA5la/view?usp=sharing)

4. Xác nhận không thực hiện quyền mua cổ phần

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/18pJxUSCjBZPY0bSdlZ3kqn6ULRZTbLKu/view?usp=sharing)

Table of Contents