TÀI LIỆU VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY CP FIDITOUR

Categories

TÀI LIỆU VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY CP FIDITOUR

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục

1.Thông báo chào bán cổ phần

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1gn9jc0WQ2P75_1LEiITJr_APAtWijvil/view?usp=sharing)

2. Hướng dẫn quy trình mua cổ phần

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1zNIXBPtx2y377pwReLUk8iV9CborxPD5/view?usp=sharing)

3. Giấy chuyển nhượng quyền mua

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/18_Y5q1l09aavGQtS6QSKJaQ4chbCR4yU/view?usp=sharing)

4. Giấy đăng ký mua cổ phần

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1bd5wFO51IZM9X869mMIrta4g6YN4XHEi/view?usp=sharing)

5. Thông báo thanh toán tiền mua cổ phần

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1f7WwyCgo61bWkIZ57zYN_Nm-rwgJZCsA/view?usp=sharing)

Table of Contents