TÀI LIỆU VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY CP FIDITOUR

Categories

TÀI LIỆU VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY CP FIDITOUR

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục

1.Thông báo chào bán cổ phần

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1ctgT9f1H6Md9nUpkiJSO-pUxuWVUv_M6/view?usp=sharing)

2. Hướng dẫn quy trình mua cổ phần

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1LF9E_rkepJ3aR5bhgaiH2FbiPrAqAYID/view?usp=sharing)

3. Giấy chuyển nhượng quyền mua

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1lsRx_7sfhv-qwH_5cVVAicC4lZtRaQDI/view?usp=sharing)

4. Giấy đăng ký mua cổ phần

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1Qx92yWs2SeU506Ns3XU_P5HmZ_hoV0pl/view?usp=sharing)

5. Thông báo thanh toán tiền mua cổ phần

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1v8N5cSHNkl7nvRexXKCY7ks-qML7ZBgg/view?usp=sharing)

Table of Contents