Thông báo lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi điều lệ và trụ sở

Categories

Thông báo lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi điều lệ và trụ sở

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Fiditour

Trên cơ sở danh sách cổ đông chốt ngày 20/01/2021, Công ty cổ phần Fiditour đã tiến hành việc gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở và Điều lệ Công ty, gồm: (i) Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản; (ii) Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua nội dung lấy ý kiến; và (iii) Mẫu Phiếu xin ý kiến cổ đông.

Công ty cổ phần Fiditour trân trọng đề nghị cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua việc điền và gửi phiếu ý kiến về Công ty Fiditour theo địa chỉ bên dưới trước 16h00 ngày 19/02/2021 (căn cứ theo dấu bưu điện):

  • Công ty cổ phần Fiditour
  • Địa chỉ: 130 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, TP. HCM
  • Người liên hệ: Nguyễn Ngọc Minh Tâm
  • Điện thoại: 090 144 8655 hoặc 028.3914.5555 ext 800

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm bên dưới.

Trân trọng cảm ơn,

Công ty cổ phần Fiditour

1.Phiếu lấy ý kiến

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1LvU0Sqek8LBe0e_q13gdGjPFeHYH593F/view?usp=sharing)

2. Tờ trình

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/143Fs5EobFRYREncJBeFOsz6usVxI2Vt-/view?usp=sharing)

3. Dự thảo Nghị Quyết

(Vui lòng truy cập để xem tài liệu: https://drive.google.com/file/d/13IDUL6dHjEPFmXFanVZ-7ab4tOf6c6DG/view?usp=sharing)

 

Table of Contents