Thông báo v/v hủy kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/2021

Categories

Thông báo v/v hủy kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/2021

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục
 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Fiditour

Công ty Cổ phần Fiditour xin gửi đến Quý cổ đông thông báo về việc hủy kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/2021.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết Thông báo và các văn bản đính kèm dưới đây để biết thêm chi tiết.

1. Thông báo V/v Hủy kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến văn bản đối với các nội dung lấy ý kiến cổ đông theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/2021

Vui lòng xem tài liệu tại link: https://drive.google.com/file/d/1f5KX1cEXafHysb5PgmPy0PgU2N0w02ED/view?usp=sharing

2. Biên bản cuộc họp HĐQT về việc Hủy kết quả kiểm phiếu

Vui lòng xem tài liệu tại link: https://drive.google.com/file/d/1FfcuUaJLBExO8TPH1PlQAaS3J7v4CvUa/view?usp=sharing

3. Nghị quyết HĐQT về việc Hủy kết quả kiểm phiếu

Vui lòng xem tài liệu tại link: https://drive.google.com/file/d/1ZAHrlbuWcwH0B-RMm54K_rHyTSlpoAKF/view?usp=sharing

4. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/2021

Vui lòng xem tài liệu tại link: https://drive.google.com/file/d/1Jqg5cM47INgOLGx5rngPDmczOla3U1CZ/view?usp=sharing

5. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Vui lòng xem tài liệu tại link: https://drive.google.com/file/d/1ZszRXYIGoS-N9J7zJKdTgXOWTBdP8YZO/view?usp=sharing

Table of Contents